สายตรง อบต. โทร. 035-535363

การแข่งขันกีฬาเปตอง โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัย ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัย ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นกีฬาประเภทเปตอง ณ สนามเปตอง
โบราณสถานวัดสนามชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลสนามชัย ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกาการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยก่อให้เกิดความรักความสามัคคี             และต่อต้านยาเสพติด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1 ประเภท ชายคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม

2 ประเภท หญิงคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม

โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นไป)

- ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ตำบลสนามชัย หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาพื้นที่ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลการแข่งขัน
- ประเภท ชายคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี 
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (งบอบต.สนามชัย)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

- ประเภท หญิงคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี 
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (งบอบต.สนามชัย)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

ระยะเวลาการสมัคร
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ห้องกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โทร.0 3553 6013 ต่อ 24

ประชุมและจับฉลากแบ่งสาย ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ สนามเปตอง โบราณสถานวัดสนามชัย
ไม่รับทีมเพิ่มหลังจากจับฉลากแบ่งสายเสร็จแล้ว และไม่รับเพิ่มในวันเริ่มแข่งขัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Last modified on Wednesday, 01 August 2018 16:11
Rate this item
(0 votes)
back to top