สายตรง อบต. โทร. 035-535363

การแข่งขันกีฬาเปตอง ปี 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561 กองศึกษาฯ อบต.สนามชัยได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัยโดยจัดประเภทของกีฬาเป็นการแข่งขันเปตอง เวลา 08.00 น. เป็นกีฬาประเภทเปตอง ณ สนามเปตอง โบราณสถานวัดสนามชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลสนามชัย ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกาการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และต่อต้านยาเสพติด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1 ประเภท ชายคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม 2 ประเภท หญิงคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม

Rate this item
(0 votes)
back to top