สายตรง อบต. โทร. 035-535363

การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้จัดประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12

Rate this item
(0 votes)
back to top