สายตรง อบต. โทร. 035-535363

30 Nov

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 

Read more...
19 Nov

- มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ นางลำไย แสงทอง บ้านเลขที่ 169/4 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหัวเกาะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more...
08 Nov

ประกาศผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ 2562  

 
Read more...
02 Nov

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย

สภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย วันที่ 26 ตุลาคม 2561

Read more...
02 Nov

การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้จัดประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12

Read more...
02 Nov

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านบัวคลี่ 7

พนักงานเก็บขยะดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านบัวคลี่7เนื่องจากมีการรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

Read more...
02 Nov

การจัดเตรียมต้นเหลืองปรีดียาธร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้ให้พนักงานภายในกองช่วยกันจัดเตรียมเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อเตรียมรองรับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 โดยการเพาะพันธ์ต้นไม้

Read more...
02 Nov

รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้มีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านบัวคลี่8 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย และภายในตำบลสนามชัยโดยมีการเดินรณรงค์ใส่ทรายและพ่นยุงควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งมีการระบาดของโรค

Read more...
Subscribe to this RSS feed