สายตรง อบต. โทร. 035-535363

28 Feb

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิดและผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลเป็นผู้กล่าวการต้อนรับ ในการอบรมครั้งนี้ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแกนนำสุขภาพในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะสำหรับแกนนำเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนตำบลสนามชัย 

Read more...
09 Feb

การประชุมประชาพิจารณ์ยกร่างข้อบัญญัติสาธารณสุข

วันที่ 29 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ข้อบัญญัติสาธารณสุขเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นผู้กล่าวรายงานและปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ ในการประชุมประชาพิจารณ์ข้อบัญญัติสาธารณสุขในครั้งนี้มีจำนวน 5 เรื่องได้แก่ 1.การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 4.การควบคุมการจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 5.การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรกรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Read more...
08 Feb

กิจกรรม Big cleaning Day วันที่ 31 มกราคม 61

วันที่ 31 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดย นายกปิยพัฒน์  เจริญสุข ได้ร่วมกันจัดทำความสะอาดบริเวณถนนสนามชัย-ทองรุ้งซึ่งมีการนำขยะ วัสดุก่อสร้างต่างๆ นำมาทิ้งไว้ข้างทางเป็นจำนวนมาก 

Read more...
Subscribe to this RSS feed