สายตรง อบต. โทร. 035-535363

29 Mar

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การสร้างเครือเด็กและเยาวชน Dj Teen

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยและคณะทำงานด้านเด็กสตรีและครอบครัวตำบลสนามชัย  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน Dj Teen  ของบ้านพักเด็กและครอบครัวตำบลสนามชัยจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย ได้จัดกิจกรรม   Dj Teen  ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย เพื่อรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในตำบล

Read more...
26 Mar

โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำยลสนามชัยโดยกองการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัยจัดโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในงานเป็นการให้ความรู้และกิจกรรมร้องเพลงเกี่ยวข้าวโดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีเป็นผู้ดำเนินการ

Read more...
26 Mar

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยต้อนรับคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี

นายปิยพ้ฒน์  เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ไปให้การต้อนรับ พลเอก อาทร  โลหิตกุล หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เดินทางมาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและติดตามแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ตำบลสนามชัย วันที่ 23 มีนาคม  2561 

Read more...
16 Mar

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายใหม่ เดือน กุมภาพันธ์  2561

Read more...
13 Mar

ชอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย

ขอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านในวันที่ 22 มีนาคม  2561

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย

Read more...
12 Mar

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วม “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ

ผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 035-535363 

ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

(3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

(6) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

(7) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์

 

Read more...
08 Mar

เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ( เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) เข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าเรียน  1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารแจ่มใส วิทยา 4 (วัดลาวทอง) 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสนามชัย หรือ ที่กองการศึกษาฯ อบต.สนามชัย หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมฉบับจริง ) ของบิดา-มารดา และของเด็ก จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา  จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาสูติบัตร (ฉบับจริง)ของเด็กพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด

4.สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ชุด

5.ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นสมัคร

รับสมัครจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมโทร 035 535363 ต่อ 24  www.sao-sanamchai.go.th

Read more...
Subscribe to this RSS feed