สายตรง อบต. โทร. 035-535363

27 Apr

ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยได้กำหนดวันฉีดวัคซีนดังนี้ 

1 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 วัดปู่บัว  

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 3 วัดสำปะซิว

2 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 10.30 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านมั่นคง  

                  เวลา 10.30 น.- 12.00 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 4 บ้านคลองโพ

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 4 ร.ร.บรรหารฯ4

3 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 อบต.สนามชัย  

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 2 ศูนย์ กศน. กิโลแปด

7 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.        สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ร.ร.บ้านดอนโพ 

                  เวลา 13.00 น.- 15.30 น.      สถานที่ดำเนินการ หมู่่ที่ 6 บ้านดอนชะคราม

8-9 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น.- 16.00 น.     สถานที่ดำเนินการเก็บตก บ้าน วัด และโบราณสถานวัดสนามชัย 

                  

Read more...
23 Apr

big cleaning day 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดกิจกรรม big cleaning day โดยการทำความสะอาดภายในโบราณสถานวัดสนามชัย รอบองค์เจดีย์ตามนโยบายของรัฐบาล 

Read more...
19 Apr

วันจักรี

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้เข้าพิธีวางพานพุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more...
05 Apr

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายใหม่   เดือน มีนาคม 2561 

Read more...
Subscribe to this RSS feed