สายตรง อบต. โทร. 035-535363

27 Jul

โครงการส่งเสริมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการถวายเทียนประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดทุกแห่งในพื้นที่ตำบลสนามชัย ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561

Read more...
13 Jul

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสำปะซิงเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ ได้แก่ ทำบุญรักษาศีล สวดมนต์ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา

Read more...
13 Jul

big cleaning day ประจำเดือนกรกฏาคม และโครงการชาวสนามชัยรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการbig cleaning day ประจำเดือนกรกฏาคม ที่วัดสำปะซิวพร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ตามโครงการชาวสนามชัย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

Read more...
13 Jul

โครงการเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยทำดีเพื่อพ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย และสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย , คณะทำงานด้านเด็ก สตรี และครอบครัวตำบลสนามชัย ให้ความสำคัญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และจิตอาสาในพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักสามัคคีในชุมชน ห่างไกลยาเสพติด     ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 ณ วัดสำปะซิว  ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา

Read more...
04 Jul

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสุพรรณบุรี

รายใหม่   เดือน  มิถุนายน  2561

Read more...
Subscribe to this RSS feed