สายตรง อบต. โทร. 035-535363

16 Aug

โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้เข้าร่วมพิธีเป็ดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี ซึ่งมาการจัดอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 กรกฎาคม  2561  ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4-6  จำนวน 210 คน

รุ่นที่  2 วันที่ 8 กรกฎาคม  2561  ระดับปริญญาตรีปีที่ 1-4  จำนวน 100 คน

รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม  2561  ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1-3  จำนวน 277 คน

Read more...
16 Aug

รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย ปี 2561 ครั้งที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

Read more...
16 Aug

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย วันที่ 15 สิงหาคม 2561

Read more...
14 Aug

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของเด็กและเยาวชน และเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ และโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” จัดทำโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” อันมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไป
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง

 

Read more...
02 Aug

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more...
01 Aug

การแข่งขันกีฬาเปตอง โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัย ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัย ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นกีฬาประเภทเปตอง ณ สนามเปตอง
โบราณสถานวัดสนามชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลสนามชัย ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกาการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยก่อให้เกิดความรักความสามัคคี             และต่อต้านยาเสพติด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1 ประเภท ชายคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม

2 ประเภท หญิงคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม

โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นไป)

- ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ตำบลสนามชัย หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาพื้นที่ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลการแข่งขัน
- ประเภท ชายคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี 
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (งบอบต.สนามชัย)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

- ประเภท หญิงคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี 
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (งบอบต.สนามชัย)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท (งบบ้านมั่นคงตำบลสนามชัย)

ระยะเวลาการสมัคร
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ห้องกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โทร.0 3553 6013 ต่อ 24

ประชุมและจับฉลากแบ่งสาย ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ สนามเปตอง โบราณสถานวัดสนามชัย
ไม่รับทีมเพิ่มหลังจากจับฉลากแบ่งสายเสร็จแล้ว และไม่รับเพิ่มในวันเริ่มแข่งขัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Read more...
Subscribe to this RSS feed