สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

19 Nov

ส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้ปลอดสารเคมี

ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผักสด ผลไม้สด ปลอดสารเคมีในตลาดค้าส่ง ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการ โดยเน้นให้เลือกผักสด ผลไม้สดที่ผ่านการตรวจสอบและที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเน้นย้ำการล้างผักสด ผลไม้สดที่ถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภต

Read more...
Subscribe to this RSS feed