สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

13 Feb

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย แยกก่อนทิ้ง เพื่อกำหนดแนวทางในการประกาศเส้นทางในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและกำหนดสัญญลักษณ์ของประเภทขยะ ของตำบลสนามชัย เพื่อประกาศใช้ในตำบลสนามชัยต่อไป

Read more...
13 Feb

เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ( เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) เข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าเรียน  1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารแจ่มใส วิทยา 4 (วัดลาวทอง) 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสนามชัย หรือ ที่กองการศึกษาฯ อบต.สนามชัย หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมฉบับจริง ) ของบิดา-มารดา และของเด็ก จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา  จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาสูติบัตร (ฉบับจริง)ของเด็กพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด

4.สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ชุด

5.ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นสมัคร

รับสมัครจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมโทร 035 535363 ต่อ 24  www.sao-sanamchai.go.th

Read more...
Subscribe to this RSS feed