สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

25 Jun

โครงการชาวสนามชัยรวมใจภักดิ์ฯ ปี 2562 และฺBig cleanning day 62

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการ ชาวสนามชัย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 และโครงการ Big cleanning day ปี 2562 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรในพื้นที่ตำบลสนามชัยและทำความสะอาดโดยการเก็บขยะในตำบลสนามชัยบริเวณถนนสนามชัยทองรุ้งโดยประชาชนจิตอาสาในตำบลสนามชัย

Read more...
25 Jun

โครงการคัดแยกขยะ ปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สนามบินเฮลิคอบเตอร์ตำบลสนามชัยโดยมี นายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือประชาชนในตำบลสนามชัย

Read more...
25 Jun

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โดยมีนายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนให้ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการมอบในประกาศสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

Read more...
25 Jun

โครงการเยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการเยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โดยมี นายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสนามชัยที่จะต้องได้รับการปลูกฝังการอบรมให้อยู่ในจริยธรรมและศีลธรรมอันดี เคารพ กติกาของสังคม

Read more...
13 Jun

ประชาสัมพันธ์โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลสนามชัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ อาคารสนามบินเฮลิคอปเตอร์ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 035-535363 และหรือติดต่อได้โดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย)

Read more...
Subscribe to this RSS feed