สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

13 Jan

ด้วยกรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

** โดยกำหนดวันที่จ่ายตรงโดยโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนในวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น
** ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพท่านใดที่ไม่ได้รับการโอนเงินตามกำหนด โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญขีธนาคารที่รับโอนเงิน
ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เพื่อจะได้เร่งแก้ไขข้อมูลนำไปจ่ายตกเบิกให้ในเดือนถัดไป
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Read more...
Subscribe to this RSS feed