สายตรง อบต. โทร. 035-535363

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Website URL:

โครงการชาวสนามชัยรวมใจภักดิ์ฯ ปี 2562 และฺBig cleanning day 62

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการ ชาวสนามชัย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 และโครงการ Big cleanning day ปี 2562 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรในพื้นที่ตำบลสนามชัยและทำความสะอาดโดยการเก็บขยะในตำบลสนามชัยบริเวณถนนสนามชัยทองรุ้งโดยประชาชนจิตอาสาในตำบลสนามชัย

โครงการคัดแยกขยะ ปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สนามบินเฮลิคอบเตอร์ตำบลสนามชัยโดยมี นายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือประชาชนในตำบลสนามชัย

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โดยมีนายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนให้ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการมอบในประกาศสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

โครงการเยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการเยาวชนตำบลสนามชัยร่วมใจต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โดยมี นายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสนามชัยที่จะต้องได้รับการปลูกฝังการอบรมให้อยู่ในจริยธรรมและศีลธรรมอันดี เคารพ กติกาของสังคม

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย แยกก่อนทิ้ง เพื่อกำหนดแนวทางในการประกาศเส้นทางในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและกำหนดสัญญลักษณ์ของประเภทขยะ ของตำบลสนามชัย เพื่อประกาศใช้ในตำบลสนามชัยต่อไป

เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ( เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) เข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าเรียน  1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารแจ่มใส วิทยา 4 (วัดลาวทอง) 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสนามชัย หรือ ที่กองการศึกษาฯ อบต.สนามชัย หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมฉบับจริง ) ของบิดา-มารดา และของเด็ก จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา  จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาสูติบัตร (ฉบับจริง)ของเด็กพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด

4.สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ชุด

5.ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นสมัคร

รับสมัครจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมโทร 035 535363 ต่อ 24  www.sao-sanamchai.go.th

ประกาศผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ 2562  

 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย

สภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย วันที่ 26 ตุลาคม 2561

การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้จัดประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12

Subscribe to this RSS feed