สายตรง อบต. โทร. 035-535363

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Website URL:

ประกาศผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ 2562  

 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย

สภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย วันที่ 26 ตุลาคม 2561

การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้จัดประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12

พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านบัวคลี่ 7

พนักงานเก็บขยะดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านบัวคลี่7เนื่องจากมีการรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

การจัดเตรียมต้นเหลืองปรีดียาธร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้ให้พนักงานภายในกองช่วยกันจัดเตรียมเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อเตรียมรองรับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 โดยการเพาะพันธ์ต้นไม้

รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้มีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านบัวคลี่8 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย และภายในตำบลสนามชัยโดยมีการเดินรณรงค์ใส่ทรายและพ่นยุงควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งมีการระบาดของโรค

โครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำความสะอาดภายในบริเวณวัดสำปะซิว

ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินกับทรงประกอบพิธีเททองหล่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ นายทหาร 6 นาย พร้อมช้างศึก 2 เชือก วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.59 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสำปะซิว ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

big cleaning day ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 27 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการbig cleaning day ประจำเดือนกันยายน ที่วัดลาวทอง

Subscribe to this RSS feed