สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Website URL:

ส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้ปลอดสารเคมี

ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผักสด ผลไม้สด ปลอดสารเคมีในตลาดค้าส่ง ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการ โดยเน้นให้เลือกผักสด ผลไม้สดที่ผ่านการตรวจสอบและที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเน้นย้ำการล้างผักสด ผลไม้สดที่ถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภต

โครงการชาวสนามชัยรวมใจภักดิ์ฯ ปี 2562 และฺBig cleanning day 62

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการ ชาวสนามชัย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 และโครงการ Big cleanning day ปี 2562 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรในพื้นที่ตำบลสนามชัยและทำความสะอาดโดยการเก็บขยะในตำบลสนามชัยบริเวณถนนสนามชัยทองรุ้งโดยประชาชนจิตอาสาในตำบลสนามชัย

โครงการคัดแยกขยะ ปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สนามบินเฮลิคอบเตอร์ตำบลสนามชัยโดยมี นายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือประชาชนในตำบลสนามชัย

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โดยมีนายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนให้ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการมอบในประกาศสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

Subscribe to this RSS feed