สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

Website URL:

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. ณ อาคาร 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

คณะทำงานด้านเด็กสตรีและครอบครัวตำบลสนามชัย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดภายในตำบลสนามชัย เมื่อวันที่ี 23 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ในพื้นที่ตำบลสนามชัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิขะบูชา และโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน พึงปฏิบัติในวันวิสาขะบูชา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดลาวทอง ตำบลสนามชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลระยะท้ายและความตายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

Subscribe to this RSS feed