สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้เข้าร่วมพิธีเป็ดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561…
Read more...

รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย ปี 2561 ครั้งที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย ปีงบประมาณ 2561…
Read more...

โครงการส่งเสริมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการถวายเทียนประจำปีงบประมาณ 2561…
Read more...