สายตรง อบต. โทร. 035-535363

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย…
Read more...

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การสร้างเครือเด็กและเยาวชน Dj Teen

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยและคณะทำงานด้านเด็กสตรีและครอบครัวตำบลสนามชัย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น…
Read more...