สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.1และ ม.6

การอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.6 วันที่…
Read more...

โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้เข้าร่วมพิธีเป็ดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561…
Read more...

รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย ปี 2561 ครั้งที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย ปีงบประมาณ 2561…
Read more...