สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองช่าง
Attachments:
Download this file (doc06184820190425153027.pdf)เรื่องแนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล[ ]2899 kB
Download this file (doc06427920190626113533.pdf)พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562[ ]1871 kB
Download this file (doc06473520190215125939.pdf)การเจาะและการใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[ ]8155 kB
Download this file (doc06565420190709151305.pdf)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520[ ]21527 kB
Download this file (doc06583420190711154224.pdf)แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.1)[ ]2053 kB
Download this file (doc06642920190719151510.pdf)การประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562[เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท]2015 kB
Download this file (doc06788920190402111304.pdf)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น [เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ]2272 kB
Download this file (doc07032020191028145247.pdf)การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทบริโภค[ ]7029 kB
Download this file (doc07754520200617162617.pdf)เรื่องโปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)[คู่มือการคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) โปรแกรม Cucem-K version 3.0 ]3746 kB
Download this file (doc07846520200723094459.pdf)ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง[ ]1233 kB
Download this file (doc106565920190709152412.pdf)พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562[ ]3658 kB
Download this file (doc206565720190709152139.pdf)การประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562[ ]19148 kB
Download this file (doc306566020190709152755.pdf)แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล[ ]21913 kB
Download this file (คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น.pdf)คู่มือและเเบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง[ ]3211 kB

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.