สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานบริหารบุคคล

Display #
Title Published Date
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2563 02 April 2021
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02 April 2021
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 02 April 2021
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 02 April 2021
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 27 August 2020
รายงานผลดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพื่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 06 August 2020
คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานในส่วนราชการ อบต.สนามชัย ตามคำสั่งที่ 382/2563 ลว 31 ก.ค.63 31 July 2020
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 19 July 2020
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2563 17 July 2020
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 15 July 2020