สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

ประกาศ อบต.สนามชัย เรื่อง การยื่นลงทะเบียน (เพิ่มเติม) เพื่อขอรับความช่วยเหลือของประขาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)