สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สภาพทั่วไป

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ที่ว่าการอำเภอ เมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นระยะทาง  5 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ตำบลโพธิ์พระยา
ตำบลดอนมะสังข์ และตำบลดอนตาล
ตำบลไผ่ขวาง  ตำบลท่าระหัดและตำบลท่าพี่เลี้ยง
ตำบลพิหารแดง  ซึ่งมีแม่น้ำท่าจีนกั้นอยู่

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  มีทั้งสิ้น 15.5202 กิโลเมตร  หรือประมาณ  9700.125 ไร่

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองกึ่งชนบท  ซึ่งกำลังขยายตัว  และกระจายความเจริญมีทั้งชุมชน และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเป็นศูนย์กลางราชการ  จังหวัดสุพรรณบุรี  และเป็นแหล่งศูนย์กลางการขยายสินค้าอุตสาหกรรม  ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  ส่วนใหญ่ทั้งตำบลและมีพื้นที่ดอนเป็นบางส่วนดินมีคุณภาพดี

ประชากร จากข้อมูลและสถิติประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ตำบลสนามชัยมีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 11,055 คน  แยกเป็นชาย 4,990 คน  หญิง 6,065 คน  จำนวน 5,059 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2563)
จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.สนามชัย  มีจำนวน   6  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
หมู่ 1 บ้านหัวถนน นางสาวรุ่งทิพย์  หอมสุวรรณ

นางนิภา สุขพันธ์

นายวิระชัย  เกตุมณี

หมู่ 2 บ้านกิโลแปด

นายวิเชียร  นาคพิณ

นายสุมล  ขุนสังวาลย์
นายโกมินทร์  ขุนสังวาลย์
หมู่ 3 บ้านหัวเกาะ นายอุทัยวุฒิ   ขุนมีคง นายขจรศักดิ์  ทองพิทักษ์กิจ
นายพินิจ พลายโถ
หมู่ 4 บ้านหัวเวียง นายพันธ์ศักดิ์  โมพันธุ์ นายแดนชัย  คุณวโรตม์
นายวศิน เจริญสุข
หมู่ 5 บ้านสนามชัย นายจเด็จ ทองสุข นายเสรี พันตาวงษ์
นายวรรณรัตน์  อุทัศน์ (เสียชีวิต)
หมู่ 6 บ้านดอนโพ นายสุขสันต์  ท้วมจันทร์  (กำนันตำบลสนามชัย) นายณรงค์  แก้วมณี
นายราวิน  ใจประดิษฐ์