สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สภาพทางสังคม

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

สภาพทางการศึกษา

โรงเรียนก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  3  แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา   2  แห่ง
ระดับปริญญาตรี        2  แห่ง

สถาบันองค์กรทางศาสนา
วัด            5   แห่ง
สำนักสงฆ์   1  แห่ง

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขสภาพตำบลสนามชัย   1  แห่ง  
อัตราการใช้ส้วมและราดน้ำ   ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีจุดตรวจตู้ยามโพธิ์พระยา   1  แห่ง