สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้านการบริการพื้นฐาน

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

การคมนาคม  ประกอบด้วย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  321 (ถนนมาลัยแมน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340 (สายเก่า สุพรรณบุรี - โพธิ์พระยา)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340 (สุพรรณบุรี - ชัยนาท)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  357 (สุพรรณบุรี - ชัยนาท)
ทางลาดยาง รพช.หมายเลข สพ  5023 (บ้านท่าระหัด - รางกระทุ่ม)
ทางลาดยาง กรมโยธาธิการ (บ้านสนามชัย -ทองรุ้ง)
ทางลาดยาง อบต.สนามชัย (แยก 340 - สนามชัย)
ทางลาดยาง รพช. หมายเลข (ศูนย์ราชการ - วัดปู่บัว)

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลาง

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค แหล่งน้ำ ดังนี้

1. ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

2. ระบบประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสุพรรณบุรี (บางส่วน)