สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สภาพทางเศรษฐกิจ

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

ประชากร  ส่วนใหญ่ของตำบลสนามชัย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  การทำนา  ทำไร่  และรองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว  และรับราชการ  เป็นต้น