สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

 

1.นายเฉลา โมอุ่ม (กำนัน)  30 มีนาคม   2553 – 27 เมษายน 2543
2.นายถาวร จำปาเงิน  10 มิถุนายน 2543 – 16 มิถุนายน 2546

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 1. นายถาวร จำปาเงิน 17 มิถุนายน   2546 – 9 มิถุนายน  2547
 2. นายถาวร จำปาเงิน 25 กรกฎาคม 2547 – 24 กรกฎาคม   2551
 3. นายสล้าง พันธ์สถิตย์  31 สิงหาคม   2551 – 28 พฤษภาคม 2555
 4. นายปิยพัฒน์ เจริญสุข 22 กรกฎาคม 2555 – 21 กรกฎาคม 2559
  
ทำเนียบประธานสภา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 1. นายถาวร จำปาเงิน 10 พฤษภาคม 2539 – 9 เมษายน 2543
 2. นายมนูญ  โพธิ์ปิ่น 10 มิถุนายน   2543 – 29 มิถุนายน 2545
 3. นายโกมินทร์  ขุนสังวาลย์ 30 มิถุนายน    2545 – 9 มิถุนายน 2547
 4. นายวินัย สงสกุล 25 กรกฎาคม  2547 – 24 กรกฎาคม 2551
 5. นายโกมินทร์ ขุนสังวาลย์ 31 ตุลาคม     2551 – 30 สิงหาคม 2555