สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

140x185 images stories 26 sapanew sapa

นายโกมินทร์  ขุนสังวาลย์ประธานสภา อบต.

140x186 images stories 26 sapanew weelachai
นายวิระชัย เกตุมณี
รองประธานสภา อบต.

นายวชิรวิชญ์  บัวมี
เลขานุการสภา อบต.
nipa
นางนิภา สุขพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
140x182 images stories 26 sapanew SUMON2
นายสุมล ขุนสังวาลย์ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
140x193 images stories 26 sapanew pinit
นายพินิจ พลายโถ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
140x192 images stories 26 sapanew kajonchak3
นายขจรศักดิ์ ทองพิทักษ์กิจ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
140x187 images stories 26 sapanew danchai4
นายแดนชัย คุณวโรตม์
สมาชิกสภาหมู่ที่4
140x187 images stories 26 sapanew wasin2
นายวศิน  เจริญสุข 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
140x181 images stories 26 sapanew saree5
นายเสรี พันตาวงษ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
140x182 images stories 26 sapanew wanrut5
นายวรรณรัตน์ อุทัศน์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
140x185 images stories 26 sapanew lawan
นายราวิน ใจประดิษฐ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
140x181 images stories 26 sapanew narong6
นายณรงค์ แก้วมณี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6