สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

รายงานการคลัง

Display #
Title Published Date
แบบสำรวจความพึงพอใจ 02 October 2020
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 10 August 2020
รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 July 2020
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 14 July 2020
รายงานผลการพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ปี พ.ศ. 2562 14 July 2020
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563 รอบ 6 เดือน 14 July 2020
รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 14 July 2020
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส๑(ต.ค.-ธ.ค.) 03 January 2020
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 16 October 2019
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของอบต.สนามชัย สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (สตง.) 11 January 2019