สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ เอ็ม เพิ่มทรัพย์ (ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Add comment


Security code
Refresh