สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2563

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู 1  ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2563 ราคางบประมาณ 1,200,000.- บาท ราคากลาง 1,264,800.- บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้

 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ การกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Add comment


Security code
Refresh