สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลฯ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑

ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ราคางบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๒๖๔,๘๐๐.- บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

Add comment


Security code
Refresh