สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง ขอเพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ    จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 1 รายการ เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Add comment


Security code
Refresh