สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ทรุดตัวบริเวณซอยลาวทอง 1 หมู่ที่ 3,5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2564 09 April 2021
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2564 09 April 2021
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ทรุดตัวบริเวณซอยลาวทอง ๑ หมู่ที่ ๓,๕ ตามแบบแปลนเลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 March 2021
เรื่องประกาศเผยแพร่แผน โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ทรุดตัวบริเวณซอยลาวทอง 1 หมู่ที่ 3,5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2564 17 March 2021
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ทรุดตัวบริเวณซอยลาวทอง 1 หมู่ที่ 3,5 ตามแบบแปลนเลขที่ 302/2564 17 March 2021
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๓/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 March 2021
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างเจาะ บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2564 17 March 2021
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างเจาะ บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2564 17 March 2021
เรื่อง ขอเพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 08 March 2021
เรื่อง ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 503/2564 05 March 2021