สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14 November 2017
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในโบราณสถานวัดสนามชัย 14 November 2017
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ดอนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสนาม 14 November 2017
ขอยกเลิกประกาศงานจัดซื้อ กล้อง CCTV 14 November 2017
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)ประจำปี พ.ศ. 2556 14 November 2017
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14 November 2017
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัีฒนาการเด็กปฐมวัย 14 November 2017
ประกาศสอบราคาซื้อรุโดยสาร 12 ที่นั้ง 14 November 2017
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555จำนวน 5 โครงการ 14 November 2017
ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันประจำปี 2554 14 November 2017