สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนเลขที่ 603/2562 ราคางบประมาณ 296,000.-บาท        

ราคากลาง 323,600.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้

               เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

การกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

จึงประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Attachments:
Download this file (doc08443420190909115831.pdf)doc08443420190909115831.pdf[ ]1655 kB

Add comment


Security code
Refresh