สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 24 December 2020
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24 November 2020
รายงานสถิติผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปีงบประมาณ 2563 04 November 2020
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2563) 04 November 2020
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (เดือนเมษายน 2563-เดือนกันยายน 2563) 04 November 2020
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 31 October 2020
แจ้งเวียนกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง จำนวน 4 ฉบับ 27 October 2020
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 October 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 28 September 2020
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 09 September 2020