สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานกฎหมายและคดี

Display #
Title Published Date
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ปีงบประมาณ 2564 17 March 2021
แจ้งเวียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 19 February 2021
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติกรณีการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 04 February 2021
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๘ 03 February 2021
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 01 February 2021
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 24 December 2020
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24 November 2020
รายงานสถิติผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปีงบประมาณ 2563 04 November 2020
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2563) 04 November 2020
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (เดือนเมษายน 2563-เดือนกันยายน 2563) 04 November 2020