สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

งานบริการประชาชน

Display #
Title Published Date
แนวทางยกระดับธรรมมาภิบาล อปท 31 May 2021
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 14 May 2021
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 May 2021
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12 May 2021
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 12 May 2021
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 09 March 2018
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 09 March 2018
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 09 March 2018
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 09 March 2018
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 09 March 2018