สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประกาศณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563