สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประวัติความเป็นมา

สถานการณ์ COVID-19

 

      

           องค์การบริหาร ส่วนตำบลสนามชัย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล มีชื่อว่า สภาตำบลสนามชัย ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวมหาดไทย  เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539