สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประวัติความเป็นมา

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย          องค์การบริหาร ส่วนตำบลสนามชัย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล มีชื่อว่า สภาตำบลสนามชัย ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวมหาดไทย  เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539