สายตรง อบต. โทร. 035-535363

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

" ตำบลสนามชัย เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บนพื้นฐานสภาพแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
ก้าวสู่ความเป็นสากล "

คำขวัญ

" แหล่งโบราณสถาน สุสานทหารนิรนาม สง่างามศูนย์ราชการ บริหารจัดการที่ดี ศรีตำบลสนามชัย "