สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง การยื่นลงทะเบียน (เพิ่มเติม) เพื่อขอรับความช่วยเหลือของประขาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอประกาศการยื่นลงทะเบียน (เพิ่มเติม) เพื่อขอรับความช่วยเหลือของประขาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับการช่วยเหลือ (เพิ่มเติม) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ

    1.1 ผู้ยากไร้

    1.2 ผู้ยากจน

    1.3 ผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ  (มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

    1.4 ผู้ตกงาน/ว่างงาน กรณีได้รับผลกระทบจากการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศ/คำสั่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

    1.5 ผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ)

    1.6 กลุ่มเปราะบางทางสังคม

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้

    2.1 เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

    2.2 ต้องไม่เป็นข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเงินบำนาญ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีเงินเดือนประจำ

    2.3 ต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) กรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

3. ยื่นคำขอลงทะเบียนในนามครอบครัวเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น (1 ครอบครัวต่อ 1 สิทธิ์)

ผู้ที่มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามกำหนดดังกล่าว สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ตามแบบลงทะเบียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ระหว่างวันที่ 18 - 24  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย และสถานที่กำหนดแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  หมู่ที่ 1 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน (บริเวณถังประปาหมู่บ้าน)
  เวลา 13.00 - 15.00 น.  หมู่ที่ 3 วัดสำปะซิว
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  หมู่ที่ 4 บริเวณศาลาคุ้มหัวเวียงร่วมใจ (แยกสับไฟ)
  เวลา 13.00 - 15.00 น. หมู่ที่ 5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. หมู่ที่ 2  อาคาร กศน. (บ้านกิโลแปด)
  เวลา 13.00 - 15.00 น. หมู่ที่ 6  ศาลาหลวงปู่เจ๊ค
     

      โดยผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กรณีเป็นผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นผู้พิการ)จำนวน 1 ฉบับ

5. เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  18  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

 

Last modified on Thursday, 18 June 2020 17:11
Rate this item
(0 votes)
back to top